overlay

(10.02.2020) Bilgilendirme (Tüm SBYS Üreticilerine)

26 Şubat 2020

Sayın Yetkili;

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358 inci maddesi ile “Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek” görevi

Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce Kayıt Tescil Sistemi (KTS) kurulmuş ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) KTS’ye kayıt edilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda;

1-SBYS üreticileri tarafından uyum sağlanması gereken sistemler Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenmiş olup belirlenen sistemler haricinde entegrasyon istenilmeyecektir.

2-Sağlık hizmeti sunucularımıza ait veri tabanlarında bulunan sağlık verileri anonim hâle getirilmiş olsa dâhi bu veriler üzerinde analiz yapan, bu verileri işleyen ya da başka bir veri tabanına aktaran yazılımlar ve sistemler kullanılmayacaktır. Sağlık verileri üzerinde yapılmak istenen analizlere ilişkin ihtiyaç hakkında ilgili sağlık hizmeti sunucusunun bağlı olduğu il sağlık müdürlüğünden yazılı görüş alınması gerekmektedir. Gerekli hallerde ilgili il sağlık müdürlüğü tarafından kendilerine iletilen talep hakkında Genel Müdürlüğümüzden görüş alınabilecektir.

3-KTS’de kayıtlı olmayan yazılımlar tarafından sağlık verilerine erişilmesi veya KTS’de kayıtlı olmasına rağmen sağlık verilerinin yürürlükteki hukuki ve idari düzenlemelere aykırı olarak üçüncü taraflara aktarılması hâlinde, bu yazılımların kullanımına izin veren idareciler hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca işlem tesis edilecektir.

İyi çalışmalar.

07.02.2020 Tarihli Resmi Yazı