overlay

(05.03.2020) Anonim Veri Hk. (Tüm SBYS Üreticilerine)

05 Mart 2020

Anonim verinin başka verilerle eşleştirildiğinde dâhi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak göstermemesi gerekmektedir. Dolayısı ile ilgili kişinin takip edilmesini sağlamak, gerektiği durumlarda kişiyle irtibata geçmek veya kişi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak gibi amaçlarla veriler üzerinde yapılan kimliksizleştirme işlemi neticesinde elde edilen takma adlı veri veya psödo anonim veri, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca anonim veri olarak kabul edilmemektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’nde:

Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya bir grup/kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir. Bu özelliklerin engellenmesi veya kaybedilmesi sonucunda belli bir kişiye işaret etmeyen veriler, anonim hale getirilmiş veri sayılır. Diğer bir ifadeyle anonim hale getirilmiş veriler bu işlem yapılmadan önce gerçek bir kişiyi tespit eden bilgiyken bu işlemden sonra ilgili kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale gelmiştir ve kişiyle bağlantısı kopartılmıştır.” denilmekte, anonim veri kavramından ne anlaşılması gerektiği detaylı olarak izah edilmektedir.

İlgi yazımızın yukarıda izah edilen açıklamalar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Veri sorumlusu tarafından yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile Rehber’de yer alan açıklamalara uygun bir şekilde anonim hâle getirilen veriler, 6698 sayılı Kanun’un 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmekte ve bu veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Fakat psödo anonim veriler, bu kapsamda değerlendirilememektedir.

Bu kapsamda, kişisel verilerin anonim hâle getirilmesine yönelik yöntemler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’nden istifade edilebileceği düşünülmektedir.

Konuyla ilgili üst yazı ve ilgi :  Üst Yazı    İlgi